Kontakt:
Kancelaria prawna LEX
ul. Ogrodowa 31/35
00-893 Warszawa
Tel. (22) 2451744
Email: biuro@lex.warszawa.pl
Strona główna >> Klienci indywidualni >> Prawo kanoniczne

Prawo kanoniczne

Jedną ze specjalności naszej kancelarii jest prawo kanoniczne. W tym obszarze najczęściej zajmujemy się sprawami o stwierdzenie nieważności małżeństw kanonicznych, które często (choć niepoprawnie) nazywane są rozwodami kościelnymi. Proces ten jest bardzo skomplikowany, zwłaszcza w porównaniu do procesu cywilnego. Niezbędna jest tutaj znajomość prawa i posiadanie specjalistycznych uprawnień, których nie zdobywa się w trakcie regularnych studiów prawniczych. Z doświadczenia wiemy, że osoby chcące przeprowadzić takie postępowanie na własną rękę, często nie są w stanie osiągnąć dla siebie odpowiedniego rezultatu. Główną przeszkodą jest przede wszystkim nieznajomość prawa kanonicznego, dlatego też w naszej kancelarii pracują specjaliści biegle posługujące się właśnie prawem kanonicznym.

Oferujemy naszą pomoc w tym obszarze, gdyż co roku coraz większa liczba osób uświadamia sobie konieczność rozstrzygnięcia przez Sąd Biskupi czy zawarte przez nich małżeństwo można uznać za nieważne.

Rozwody cywilne oraz proces unieważnienia małżeństwa podlegają regulacjom prawa polskiego, natomiast stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego, regulowane jest przez prawo kanoniczne, wedle którego funkcjonuje Kościół Katolicki. Mamy więc w tym przypadku do czynienia z całkiem odmiennymi systemami prawnymi.

Aby małżeństwo kościelne uznać za nieważne musi wystąpić jeden z poniższych elementów:

 • przeszkoda zrywająca,
 • wada formy,
 • wada zgody małżeńskiej.

Najczęściej rozpatrywane sprawy opierają się na wadzie zgody małżeńskiej, najrzadziej na wadzie formy. Przeszkody zrywające są natomiast podzielone na te z dyspensą lub z brakiem możliwości jej uzyskania.

Do tej pierwszej kategorii zaliczają się między innymi:

 • przeszkoda święceń kapłańskich,
 • wiek (aktualnie 18 lat według dokumentów KEP),
 • przeszkoda religii (małżeństwo z osobą nieochrzczoną),
 • przeszkoda pokrewieństwa lub powinowactwa,
 • przeszkoda uprowadzenia lub występku.

Do drugiej kategorii należą:

 • bigamia,
 • niemoc płciowa, impotencja.

Funkcjonują również wady zgody małżeńskiej, do których zaliczają się miedzy innymi:

 • choroba psychiczna,
 • błąd co do osoby,
 • niezdolność do podjęcia najważniejszych obowiązków małżeńskich,
 • istotny brak świadomości praw i obowiązków wynikających z zawarcia związku małżeńskiego,
 • przymus lub bojaźń,
 • symulacja (częściowa lub całkowita).

W procesach tych, strony powinny być reprezentowane przez pełnomocników bądź adwokatów z uprawnieniami regulowanymi przez prawo kanoniczne (kodeks z 1983 roku). Muszą to być osoby, które ukończyły studia na kierunku prawo kanoniczne z tytułem licencjata. Nie jest on jednak tożsamy z tytułem uzyskiwanym na standardowych kierunkach.

W naszej kancelarii prawnej uzyskają Państwo pomoc zarówno z zakresu prawa kościelnego, jak i cywilnego. Prowadzimy konsultacje, udzielamy porad, dokonujemy klasyfikacji danej przyczyny nieważności do konkretnego zapisu w kodeksie, pomagamy zebrać materiał dowodowy, reprezentujemy Klientów przed sądami kościelnymi, sporządzamy apelacje i zaskarżamy wyroki, a także pomagamy w różnych sytuacjach z obszaru prawa rodzinnego.

W ostatnich latach w Polsce mieliśmy do czynienia z ok. 10 tysiącami spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego. W samej Warszawie było ich ok. pół tysiąca. Najważniejsze jest to, aby powierzyć prowadzenie sprawy kompetentnemu prawnikowi, który poświadczy swoją wiedzę odpowiednimi dyplomami.